Good day expert tutor, can I ask of you to search for videos that…

  

Good day expert tutor, can I ask of you to search for videos that… Good day expert tutor, can I ask of you to search for videos that relates to this Filipino text. It may be persuasive or in a form of a story that tells a lesson with regards to this:  Kaibigan, hindi dapat tayo nagtatanim ng sama ng loob sa ibang tao.Huwag nating hayaan na kontrolin tayo  ng galit na nanggagaling sa ating utak at puso.Hindi dapat tayo nagpapadala sa ating emosyon at lalo na sa pagkainggit,Baka dahil dito ay hindi tayo makatawid sa langit.Iwasan nating mag-isip ng mga maling gawain.Huwag nating hayaan na ang ating mga sarili na gumawa ng isang kasalanan para lamang mapagbigyan ang ating masamang hadhikain.Matuto kang makinig bago mag-salita.Ito ang magiging susi para ikaw ay maging maunawa sa iba.Subukan mong kontrolin ang iyong mga binibigkas sa iyong mga kapwa,Upang hindi ito magdulot ng pagkasira ng relasyon at komunikasyon ninyong dalawa.Nararapat lang na sumunod ka sa mga limitasyon na isinagawa,At maging mapanuri sa iyong paligid para makaiwas ka sa panganib na nagbabadya.Panatilihin mong ang iyong kaisipan sa mga alituntunin at mga patakaran,Upang ang iyong buhay ay magtungo sa tamang paroroonan. Thank you and good day!  Arts & Humanities English PSYCH 101

Don't use plagiarized sources. Get Your Custom Essay on
Good day expert tutor, can I ask of you to search for videos that…
Just from $13/Page
Order Essay
  

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Related Post

Types of Communicative Style 1. Multiple Choices. Choose the correct answer for each of the following sentences. Write the letter of your answer onTypes of Communicative Style 1. Multiple Choices. Choose the correct answer for each of the following sentences. Write the letter of your answer on

  Help m pleaseImage transcription textPunctuation Mark and Capitalization I.Directions: Write the correct endpunctuation on the space… Show more… Show moreImage transcription textTypes of Communicative Style 1.Multiple Choices. Choose the correctanswer

READ MOREREAD MORE

1)Explain what is absolutism and how the change effected Europe. 2)Choose two resources of the following countries and explain the changes that1)Explain what is absolutism and how the change effected Europe. 2)Choose two resources of the following countries and explain the changes that

  1)Explain what is absolutism and how the change effected Europe.2)Choose two resources of the following countries and explain the changes that happened when absolute governments were instituted in    England,

READ MOREREAD MORE
Open chat
💬 Need help?
Hello 👋
Can we help you?